1. അഭക്ഷ്യം

    1. നാ.
    2. ഭക്ഷിക്കുവാൻ യോഗ്യമല്ലാത്ത
    3. ഭക്ഷിച്ചുകൂടെന്നു വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വസ്തു. അഭക്ഷ്യഭക്ഷണം = വിലക്കിയിട്ടുള്ളത് ഭക്ഷിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക