1. അഭഞ്ജന

    1. വി.
    2. അഖണ്ഡമായ, പൂർണമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക