1. അഭദ്രം

  1. നാ.
  2. വ്യസനം
  3. അമംഗളം, പാപം, ദോഷം
 2. അഭിതരാം, -രം

  1. അവ്യ.
  2. കൂടുതൽ അടുത്തത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക