1. അഭയങ്കര1

    1. വി.
    2. ഭയമുണ്ടാക്കാത്ത
  2. അഭയങ്കര2

    1. വി.
    2. അഭയം നൽകുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക