1. അഭയദൻ

  1. നാ.
  2. വിഷ്ണു
  1. ജൈന.
  2. അർഹതൻ
  1. നാ.
  2. രക്ഷനൽകുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക