1. അഭയവനം

    1. നാ.
    2. മൃഗാദികൾക്ക് അഭയസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള വനം, സംരക്ഷിത വനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക