1. അഭയാവകാശം

    1. രാഷ്ട്ര.
    2. അഭയം തേടാനുള്ള അവകാശം
  2. അഭ്യവകാശം

    1. നാ.
    2. തുറസ്സായ സ്ഥലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക