1. അഭയാർഥി

    1. നാ.
    2. ശരണം തേടുന്നവൻ, ആശ്രയം തേടിവരുന്നവൻ
  2. അഭ്യർഥി

    1. നാ.
    2. അപേക്ഷകൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക