1. അഭയ1

  1. വി.
  2. ഭയമില്ലാത്ത, അപായമില്ലാത്ത
 2. അഭയ2

  1. നാ.
  2. കടുക്കാ
  3. ദുർഗാദേവിയുടെ ഒരു രൂപം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക