1. അഭവ്യ

  1. വി.
  2. അമംഗളമായ
  3. ഭവിക്കേണ്ടതല്ലാത്ത
  4. അരുതാത്ത, ഉചിതമല്ലാത്ത
  5. പ്രാകൃതമായ
 2. അഭാവ്യ

  1. വി.
  2. ഭവിക്കേണ്ടതല്ലാത്ത, ഭവിച്ചുകൂടാത്ത, ഭവിക്കാനിടയില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക