1. അഭാഗി

    1. നാ.
    2. പങ്കുകാരനല്ലാത്തവൻ
    3. ഭാഗ്യഹീനൻ. (സ്ത്രീ.) അഭാഗിനി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക