1. അഭാജ്യ

    1. വി.
    2. ഭാഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത
  2. അഭോജ്യ

    1. വി.
    2. ഭുജിക്കത്തക്കതല്ലാത്ത, ഭക്ഷിക്കരുതാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക