1. അഭാനാവരണം

    1. വേദാന്ത.
    2. അഭാനം എന്ന ആവരണം (വിളങ്ങുന്നില്ല, അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എന്നു തോന്നിക്കുന്ന ആവരണം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക