1. അഭാവന

    1. നാ.
    2. ഭാവനാശക്തിയില്ലായ്മ
    3. ധ്യാനം ഇല്ലായ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക