1. അഭാവനീയ

    1. വി.
    2. ബുദ്ധിക്കെത്താത്ത, ഊഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക