1. അഭിക

  1. വി.
  2. കാമമുള്ള
 2. അഭീക

  1. വി.
  2. ഭയമില്ലാത്ത
  3. കാമമുള്ള (അഭിക)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക