1. അഭികാമം

  1. നാ.
  2. സ്നേഹം, പ്രേമം
  3. ആഗ്രഹം, കാമം
 2. അഭിഗമം

  1. നാ.
  2. സമീപിക്കൽ, ആഗമനം
  3. സ്ത്രീസംഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക