1. അഭിക്രമം

    1. നാ.
    2. സമീപിക്കൽ
    3. ആക്രമണം, അതിക്രമം
    4. സമാരംഭം, ഉദ്യമം, തുടക്കം
    5. മുകളിലേക്കുള്ളഗതി, കയറ്റം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക