1. അഭിക്രമണം

    1. നാ.
    2. സമീപിക്കൽ, അടുത്തുചെല്ലൽ
    3. എതിർക്കൽ, ആക്രമിച്ചുകീഴടക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക