1. അഭിക്ഷരിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. ചുറ്റി ഒഴുകുക
    3. അഭിഷേകം ചെയ്യുക
    4. സന്തോഷിപ്പിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക