1. അഭിക്ഷിപ്തം

    1. വി.
    2. നിന്ദിക്കപ്പെട്ട
    3. അഭിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട, എറിയപ്പെട്ട
    4. അതിശയിച്ച
    5. വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക