1. അഭിക്ഷേഅം

    1. നാ.
    2. ഏറ്
    3. അധിക്ഷേപം, നിന്ദ
    4. വിക്ഷേപം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക