1. അഭിക്ഷേപിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. എറിയുക, ചാടുക
    3. അധിക്ഷേപിക്കുക, നിന്ദിക്കുക
    4. വിക്ഷേപിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക