1. അഭികൻ

  1. നാ.
  2. കാമി, സ്ത്രീലമ്പടൻ
 2. അഭീകൻ

  1. നാ.
  2. കാമുകൻ, ഭർത്താവ്
  3. കവി
  4. യജമാനൻ
  5. ക്രൂരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക