1. അഭിഗതി

  1. നാ.
  2. അഭിമുഖമായ ഗതി, നേർക്കുള്ള ഗമനം
 2. അഭിഘാതി

  1. നാ.
  2. അഭിഹനിക്കുന്നവൻ, എതിരിടുന്നവൻ, കയ്യേറ്റം ചെയ്യുന്നവൻ, ശത്രു
  3. കൊല്ലുന്നവൻ
  4. ഉപദ്രവിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക