1. അഭിഗമനം

    1. നാ.
    2. അഭിഗമം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക