1. അഭിഗമ്യ1

  1. വി.
  2. അഭിഗമിക്കത്തക്ക, അടുക്കുവാൻ യോഗ്യമായ
  3. അന്വേഷിക്കത്തക്ക
  4. ഭയംകൂടാതെ അടുത്തുചെല്ലാവുന്ന
 2. അഭിഗമ്യ2

  1. അവ്യ.
  2. അഭിഗമനം ചെയ്തിട്ട്
 3. അഭികാമ്യ

  1. വി.
  2. ആഗ്രഹിക്കത്തക്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക