1. അഭിഗരൻ

    1. നാ.
    2. അഭിഗരം ചെയ്യുന്ന പുരോഹിതൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക