1. അഭിഗുർത്തി

    1. നാ.
    2. പ്രയത്നം, ശ്രമം
    3. നിരന്തരമായ ചിന്ത, അഭിലാഷം
    4. സ്തുതിഗീതം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക