1. അഭിഗോപ്താ(വ്)

    1. നാ.
    2. സംരക്ഷകൻ, രക്ഷകർത്താവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക