1. അഭിഗ്രസിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. വിഴുങ്ങുക
    3. പിടിച്ചടക്കുക
    4. വിവാദം ചെയ്യുന്ന ആളിനെ ന്യായരഹിതമായി മൂകനാക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക