1. അഭിഗ്രഹം

  1. നാ.
  2. പിടിച്ചുപറിക്കൽ, അപഹരിക്കൽ, കൊള്ളയടിക്കൽ
  3. ആക്രമണം, കയ്യേറ്റം, ബലപ്രയോഗം, പീഡനം
  4. പടയുടെ മുന്നേറ്റം
  5. വെല്ലുവിളി
  1. ജൈന.
  2. ശപഥം
  1. നാ.
  2. സ്വീകരിക്കൽ
  3. കള്ളനെ കുറ്റം ചെയ്യുന്ന വേളയിൽത്തന്നെ പിടിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക