1. അഭിഗ്രഹണം

  1. നാ.
  2. സ്വീകരിക്കൽ, സ്വന്തമാക്കൽ
  3. ബലത്കാരമായി കൈവശപ്പെടുത്തൽ
  4. ആക്രമണം
  5. സൈന്യത്തിൻറെ മുന്നേറ്റം
  6. കുറ്റവാളിയെ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പിടികൂടൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക