1. അഭിഗ്രാഹിരാജ്യം

    1. നാ.
    2. കീഴടക്കിയ രാജ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക