1. അഭിഘട്ടനം

    1. നാ.
    2. കൂട്ടിമുട്ടൽ, ഏറ്റുമുട്ടൽ, പോര്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക