1. അഭിഘാതം

    1. നാ.
    2. അടി, തട്ട്, തല്ല്, ദണ്ഡനം, കൂട്ടിമുട്ടൽ, ഏറ്റുമുട്ടൽ
    3. കയ്യേറ്റം, ഉപദ്രവം
    4. അറ്റകുറ്റം, കേടുപാട്, ക്ഷതം
    5. ശബ്ദമുണ്ടാക്കത്തക്കവണ്ണം വസ്തുക്കളുടെ കൂട്ടിമുട്ടൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക