1. അഭിഘാരണം

    1. നാ.
    2. ഹോമദ്രവ്യത്തിന്മേൽ നെയ്യ്യുവീഴ്ത്തൽ
  2. അഭികരണം

    1. നാ. സംഗീ.
    2. രാഗാലാപത്തിൻറെ ഏഴംഗങ്ങളിൽ ഒന്ന്. (ആയാതം, കരണം, മുക്തം, സ്ഥായി, വർത്തിനി, ന്യായം എന്ന് മറ്റുള്ളവ). ദ്വിതീയ രാഗവർധിനി എന്നും പേരുണ്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക