1. അഭിഘാരിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. തുള്ളിതുള്ളിയായിവീഴ്ത്തുക
    3. തളിക്കുക, ഹവിസ്സിൻറെയും മറ്റും മുകളിൽ നയ്യുതളിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക