1. അഭിചര

    1. വി.
    2. പിന്നാലെ നടക്കുന്ന
    3. ക്ഷുദ്രപ്രയോഗം ചെയ്യുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക