1. അഭിചാരി

    1. നാ.
    2. അഭിചാരകൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക