1. അഭിചോദിത

    1. വി.
    2. നല്ലവണ്ണം പ്രരിപ്പിക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക