1. അഭിച്ഛായം

    1. അവ്യ.
    2. തണലിൽ, ഇരുളിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക