1. അഭിജന്മം

    1. വി.
    2. ആഭിജാത്യം ഉള്ള. അഭിജന്മതത്വം = ആഭിജാത്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക