1. അഭിജയിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. ആക്രമിച്ചു കീഴടക്കുക, സമ്പൂർണമായി ജയിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക