1. അഭിജാതാധിപത്യം

    1. നാ. രാഷ്ട്ര.
    2. ഉന്നതകുലജാതരുടെ ഭരണം. കുലീനാധിപത്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക