1. അഭിജാതി

    1. നാ.
    2. ആഭിജാത്യം, കുലീനത
    3. അവാന്തരജാതി, (ബൗദ്ധേതരന്മാർ) വർണം ആസ്പദമാക്കി ചെയ്തിരുന്ന വർഗവിഭജനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക