1. അഭിജുഷ്ട

    1. വി.
    2. സേവിക്കപ്പെട്ട
    3. അധീനതയിൽപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക