1. അഭിജ്ഞത

  1. നാ.
  2. അറിവ്, ജ്ഞാനം, വൈദുഷ്യം
 2. അഭിജ്ഞാത

  1. വി.
  2. അറിയപ്പെട്ട
  3. നല്ലപോലെ അറിവുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക