1. അഭിജ്ഞാനപത്രം

    1. നാ. രാഷ്ട്ര.
    2. ഒരുവ്യക്തിക്കോ വ്യക്തികൾക്കോ അഭിജ്ഞാനമായി നൽകപ്പെടുന്ന ആധികാരികരേഖ അല്ലെങ്കിൽ പ്രമാണപത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക