1. അഭിജ്ഞാപക

    1. വി.
    2. അറിയിക്കുന്ന, പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക